สมัครเรียน Online รุ่นที่ 20

>>> วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหาร ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  • 3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
  • 4. เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเป็นอยู่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม
  • 5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

IMAGE สมัครเรียนโครงการ XMBA รุ่นที่ 20
Wednesday, 12 April 2017
    สมัครเรียน Online    Read More...
IMAGE แผ่นพับ X-MBA รุ่นที่ 20
Friday, 24 March 2017
แผ่นพับสำหรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครและDownload ใบสมัคร X-MBA รุ่นที่ 20
Tuesday, 14 March 2017
  Download ใบสมัคร X-MBA รุ่นที่ 20    ประกาศรับสมัครนักศึกษา X-MBA... Read More...
IMAGE กำหนดวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา X-MBA รุ่น 18 และ 19
Friday, 24 February 2017
  กำหนดวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา X-MBA รุ่น 18 และ 19  Read More...
IMAGE ประกาศสอบแก้สัญลักณ์ I และ X รุ่น 18 19
Friday, 10 February 2017
ประกาศสอบแก้สัญลักณ์ I และ X นักศึกษา X-MBA รุ่น 18 - 19   Read More...
IMAGE นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Tuesday, 14 March 2017
นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19
Wednesday, 19 October 2016
ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่น 18&19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ
Tuesday, 06 September 2016
X-MBA รุ่น 18 19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร
Friday, 06 January 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Thursday, 25 August 2016
เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย... Read More...