>>> วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหาร ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  • 3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
  • 4. เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเป็นอยู่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม
  • 5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

IMAGE ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรยาย รุ่นที่ 19 และ 20 วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
Thursday, 27 July 2017
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรยาย รุ่นที่ 19 และ 20 ... Read More...
IMAGE ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางบรรยายวิชา BUS7095 รุ่น 19
Thursday, 27 July 2017
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางบรรยายวิชา BUS7095... Read More...
IMAGE กำหนดการลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 19
Tuesday, 04 July 2017
กำหนดการลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 19 Read More...
IMAGE ประกาศสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) เพิ่มเติม รุ่นที่ 18
Thursday, 08 June 2017
ประกาศสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) เพิ่มเติม รุ่นที่ 18  ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท โครงการ XMBA รุ่นที่ 20 (เพิ่มเติม)
Friday, 02 June 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท... Read More...
IMAGE นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Tuesday, 14 March 2017
นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19
Wednesday, 19 October 2016
ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่น 18&19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ
Tuesday, 06 September 2016
X-MBA รุ่น 18 19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร
Friday, 06 January 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Thursday, 25 August 2016
เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย... Read More...