>>> วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหาร ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  • 3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
  • 4. เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเป็นอยู่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม
  • 5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

IMAGE กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา รุ่นที่ 20
Thursday, 14 June 2018
 กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา รุ่นที่ 20 Read More...
IMAGE ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 20
Wednesday, 28 March 2018
ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 20   หรือที่ >>... Read More...
IMAGE ประกาศลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ 19 และ 20 (มี.ค. 61)
Wednesday, 07 February 2018
ประกาศลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ 19 และ 20   หรือที่... Read More...
IMAGE ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
Thursday, 25 January 2018
ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ฺBUS7017... Read More...
IMAGE ประกาศตารางสอบสอบแก้ I และ X รุ่น 19 และ 20
Saturday, 21 October 2017
ประกาศตารางสอบแก้ I และ X รุ่น 19 และ 20   Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต XMBA รุ่นที่ 18
Friday, 23 March 2018
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต XMBA รุ่นที่ 18 Read More...
IMAGE นักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Monday, 05 March 2018
นักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น Read More...
IMAGE นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Tuesday, 14 March 2017
นักศึกษา X-MBA รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19
Wednesday, 19 October 2016
ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่น 18&19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ
Tuesday, 06 September 2016
X-MBA รุ่น 18 19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ     Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร ม.หอการค้าไทย
Wednesday, 23 August 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร NIDA
Wednesday, 23 August 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร ... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร ม.ธรรมศาสตร์
Wednesday, 23 August 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร ม.กรุงเทพ
Friday, 06 January 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Thursday, 25 August 2016
เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย... Read More...