>>> วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหาร ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
  • 3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ
  • 4. เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเป็นอยู่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม
  • 5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

IMAGE ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาบรรยาย นักศึกษา X-MBA รุ่น 19
Wednesday, 30 November 2016
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาบรรยาย นักศึกษา X-MBA รุ่น 19   Read More...
IMAGE กำหนดวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา X-MBA รุ่น 18 และ 19
Friday, 04 November 2016
กำหนดวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา X-MBA รุ่น 18 และ 19   ... Read More...
IMAGE ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางบรรยายรุ่นที่ 19
Tuesday, 06 September 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย รุ่นที่ 19   Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 19
Friday, 05 August 2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 19 ภาค 1... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาค 1/59 รุ่นที่ 18
Wednesday, 03 August 2016
ตารางเรียน ภาค 1/59  รุ่นที่ 18 Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19
Wednesday, 19 October 2016
ปฐมนิเทศนักศึกษา XMBA รุ่นที่ 19     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่น 18&19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ
Tuesday, 06 September 2016
X-MBA รุ่น 18 19 พี่พาน้องไหว้พ่อขุนรามคำแหงฯ     Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Friday, 26 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   Read More...
IMAGE X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Thursday, 25 August 2016
X-MBA รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน ณ ญี่ปุ่น      Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร
Friday, 06 January 2017
เว็บไซต์สำหรับศึกษาบทความวิชาการด้านการบริหาร... Read More...
IMAGE เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Thursday, 25 August 2016
เว็บไซต์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย... Read More...